Projekty

 

 Přesídlení

Spolu s Nadačním fondem Generace 21 realizujeme projekt Přesídlení 153 křesťanů z Iráku.Cílem projektu je bezpečně dopravit osoby do České republiky a zde jim pomoci se začleněním do majoritní společnosti. 

Bude zajištěno

 • Ubytování
 • Zajištění zdravotních potřeb
 • Základní sociální poradenství: práce, finance, školství, zákony v ČR
 • Intenzivní výuka českého jazyka a sociokulturní prostředí ČR
 • Tlumočení
 • Volnočasové aktivity

Ukončené projekty

Projekt pro děti cizinců "S úsměvem do školy"

Projekt byl určen pro děti cizinců ze 3. zemí i děti majoritní. Je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt reagoval na potřebu podpory dětí cizinců při jejich začleňování do vzdělávacího procesu, který vyplynul z průzkumu provedeného naším Centrem. Nejdůležitější pro integraci cizinců do společnosti a při zlepšování jejich rovných příležitostí bylo umět dobře česky a znát kulturu, hodnoty ČR. Projekt byl primárně zaměřen na děti cizinců, které neuměli dobře česky a neznali prostředí. Vytvářel pro ně nové aktivity – nabízel podporu výukového asistenta přímo v jejich škole, odpolední výukový klub a individuální doučování, vše s cílem zlepšit češtinu, informovat o sociokulturním prostředí ČR, a tak je zapojit více do školních i mimoškolních aktivit a kolektivu dětí. Projekt také podporuje spolupráci škol mezi sebou a škol a rodičů dětí. Projekt také nabízel multikulturní besedy. Byly určeny pro děti cizince i děti majority s cílem prevence proti rasismu a xenofobii a vytváření inkluzivního prostředí ve školách.

Projekt spolupráce se Soukromou vyšší odbornou školou sociální, o. p. s.

Centrum multikulturního vzdělávání bylo partnerem projektu Soukromé vyšší odborné školy sociální, o.p.s. Jihlava - *Klíč k úspěchu na trhu práce a možnosti vstupu na VŠ* - reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/13.0019. Cílem projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost studentů SVOŠS na trhu práce a spoluprací s partnerskými organizacemi posílit a rozšířit jejich znalosti a kompetence. Časový harmonogram projektu: leden 2010 - prosinec 2012. Bližší informace o projektu nawww.svoss.cz.

Projekt vědeckého výzkumu s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích

Mgr. Jana Horská, Ph.D., pracovnice našeho Centra byla spoluřešitelkou výzkumného grantu COST/OC 10031 s názvem Zdravotně sociální situace imigrantů a azylantů v České republice. Projekt probíhal od ledna 2010 do května 2011. Jeho součástí byl sběr a vyhodnocení dat od více než 200 imigrantů a azylantů pocházejících z Ukrajiny, Vietnamu či Mongolska. Projekt probíhal ve spolupráci se Střediskem Migrace Arcidiecézní charity Praha a Multikulturním centrem Řeckokatolické charity v Českých Budějovicích. Výzkumem byl sledován dopad zdravotních a sociálních determinant (např. práce, sociální opora, nezaměstnanost, stres, výživa aj.) na zdraví imigrantů a azylantů. Výsledkem průzkumu je publikace vydaná roku 2012 v nakladatelství 

Projekt pro děti cizinců "S úsměvem do školy na Vysočině"

Projekt byl určen dětem cizinců i dětem majoritním. Byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo zvýšení komunikačních dovedností dětí cizinců v češtině a prevence rasismu a xenofobie pomocí multikulturní výchovy. Projekt jsme realizovali od února 2012 do ledna 2015. Projekt také podporoval spolupráci škol mezi sebou a škol a rodičů dětí cizinců a jeho výstupem bula publikace pro pedagogy s příklady dobré praxe s odborným know-how našeho centra.

Projekt pro cizince ze 3. zemí "Vítejte v ČR"

Projekt poskytoval asistenční služby cizincům ze 3. zemí. Byl spolufinancován obecným programem Solidarita a řízení migračních toků a Krajským úřadem Kraje Vysočina. Cílem byla podpora komunikace cizinců ze 3. zemí s majoritními úřady a institucemi. Vyšší schopnost takové komunikace vede cizince k lepšímu začlenění se do společnosti. Asistenční služby se skládají z poradenství ambulantního a terénního, z terénní práce za účelem aktivního vyhledávání cílových skupiny a mapování lokalit cizinců, konzultací a praktického nácviku českého jazyka a počítačové gramotnosti, předávání sociokulturních dovedností formou klubových setkávání. Projekt řešil služby v Kraji Vysošina, které v daném místě dosud neposkytuje v této šíři žádný jiný subjekt. Projekt probíhal od ledna 2011 do června 2013.

Projekt byl spolufinancován obecným programem Solidarita a řízení migračních toků. Dále se na spolufinancování podílel Kraj Vysočina a Město Jihlava.

Projekt "Zázemí"

Projekt pomáhal dětem, které nemají z různých důvodů odpovídající rodinné zázemí. Na realizaci tohoto projektu jsme neměli  dostatek dotačních zdrojů. Projekt byl proto realizován prací dobrovolníků ve spolupráci s organizací 27. přední hlídka Royal Rangers a materiálně byl částečně podpořen městem Jihlava. Dětem byla poskytovaná ochrana ve spolupráci s OSPOD Jihlava, sledovali jsme jejich potřeby a zajišťovali spolupráci školy, úřadů a rodiny ve prospěch dítěte. Minimálně 2x týdně jsme pořádali pro děti odpolední aktivity případně i víkendové pobyty, které jim pomáhali épe se začlenit do kolektivu vrstevníků, naučit se správným společenským návykům, smysluplně trávit volný čas a řádně se připravovat do školy. Rádi bychom ještě posílili aktivity k přípravě do školy a k rozvíjení talentu dětí dalšími. Uvítáme nabídky práce dobrovolníků, sponzorské příspěvky a dary na tuto činnost.

Aktuality z centra

 

Navštivte naše nové stránky www.fpoint.cz, kde naleznete aktuální informace.

 


 

 

 

 Centrum nabízí:

 • tlumočení – zatím z/do jazyků angličtina, němčina, ruština, ukrajinština, vietnamština, maďarština, mongolština, arabština. Tlumočení je možné poskytnout po domluvě, protože tlumočníky máme externí.

 • poradenství - přímo pro cizince nebo osobám (úřadům) činným s cizinci, poradenství související s cizincem, možnost porady s právníkem

 • terénní pracovníky – vyhledávání, kontaktování, doprovod cizinců, spolupráce s cizineckou policií, úřady, zdravotnickými zařízeními, školami

 • výuku českého jazyka pro děti a dospělé

 • vzdělávání pro pracovníky kteří pracují s cizinci